රනින් ආලේපිත බුද්ධ ප්‍රතිමාව

$300.00

බෝධි රෝපණ උත්සවය වෙනූවෙන් ලංකාව තුලදී විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද රනින් ආලේපිත බුද්ධ ප්‍රතිමාව
This Buddha statue was specifically crafted to commemorate the planting of the first Authenticated Jaya Sri Maha Bodhi Sapling in Australia

Category:
Shopping Cart